English | 中文 | 简体
首頁 | 線上Q&A | 註冊 | 登入
數學 (94 部編)
 

標題
 1.函數與圖形
 2.常數函數
 3.一次函數
  ...

作者: Te-Chou Su
觀看次數: 33985
討論: 2
加入: 2008-09-16
08:34
標題
 1.認識座標
 2.點的座標
 3.標出座標的位置
  ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 20269
討論: 10
加入: 2008-09-16
11:48
標題
 1.函數的定義
 2.定義的練習
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 32451
討論: 5
加入: 2008-09-16
03:15
標題
 1.聯立方程式
 2.代入消去法
 3.加減消去法
  ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 21314
討論: 9
加入: 2008-09-16
11:11
 

標題
 1.二元一次方程式
 2.二元一次式
 3.化減二元一次式
  ...

作者: Te-Chou Su
觀看次數: 24574
討論: 0
加入: 2008-09-16
09:37
標題
 1.正比
 2.應用練習
 3.運算練習
  ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 28577
討論: 2
加入: 2008-09-16
10:09
標題
 1.活用題 (1)
 2.綜合題 (2)
 3.綜合題 (3)
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 18425
討論: 14
加入: 2008-09-16
04:47
標題
 1.一元一次不等式
 2.不等號與不等式
 3.不等式的性質 (四則運算)
  ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 26719
討論: 3
加入: 2008-09-16
24:39
標題
 1.比例式
 2.運算練習
 3.應用練習
  ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 15925
討論: 0
加入: 2008-09-16
14:51
EX: 美國大聯盟紐約洋基隊以 6:2 大勝芝加哥紅襪隊 ... ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 26703
討論: 2
加入: 2008-09-16
12:15