English | 中文 | 简体
首頁 | 線上Q&A | 註冊 | 登入
學校課程教學
Outline:
 1.反應速率與化學平衡
 2.定義─反應速率
   2.1.反應速率的觀察
  ...
作者: Action Chen
觀看次數: 19629
討論: 3
加入: 2010-04-13
47:50
Outline:
 1.人類的遺傳
   1.1.性狀遺傳
   1.2.單對(血型)遺傳
  ...
作者: Action Chen
觀看次數: 13536
討論: 5
加入: 2010-02-01
04:38
Outline:
 1.壓力與浮力─浮力
 2.浮力─定義
 3.浮力─單位
  ...
作者: 陳記住
觀看次數: 24336
討論: 29
加入: 2009-07-08
31:06
標題
 1.Slide 1
 2.Slide 2
 3.Slide 3
  ...
作者: 陳金山
觀看次數: 23377
討論: 3
加入: 2008-10-15
3:18:50
標題
 1.Slide 72
 2.Slide 73
 3.Slide 74
  ...
作者: 陳金山
觀看次數: 17819
討論: 0
加入: 2008-10-15
38:47
標題
 1.負數的意義
 2.負數的例子
 3.數線
  ...
作者: 顧震宇
觀看次數: 51381
討論: 19
加入: 2008-10-15
12:01
商高定理是描述直角三角形三個邊之間的關係,教材的內容中會先介紹直角三角形,商高定理的公式以及應用的練習範例,最後則利用面積來證明商高定理。

標題
 1.商高定理 (畢氏定理)
 2.直角三角形
 3.商高定理 (畢氏定理)
  ...

作者: Te-Chou Su
觀看次數: 13841
討論: 2
加入: 2008-10-15
06:24
首先,透過日常生活中的經驗來介紹面積的概念,畢竟,國中數學只是將生活經驗具體化的一個簡單概念而已,與生活的連結更能讓學生了解其背後的意義與應用。 ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 32634
討論: 2
加入: 2008-10-15
11:58