English | 中文 | 简体
首頁 | 線上Q&A | 註冊 | 登入
8 年級下
Outline:
 1.數列
 2.數列
 3.數列的規則性
  ...
作者: yichun
觀看次數: 21104
討論: 35
加入: 2010-04-22
11:47
Outline:
 1.等差數列
 2.等差數列
 3.等差數列的第 n 項
  ...
作者: yichun
觀看次數: 22899
討論: 14
加入: 2010-04-22
29:50
請同學一定要把這些題目自己做一次, 不會的聽完再做一次, 才能夠熟練喔!

Title
 1.等差級數
 2.等差級數
 3.例題(等差級數和)
  ...

作者: yichun
觀看次數: 25514
討論: 17
加入: 2010-04-22
32:18
Outline:
 1.點、線、角
 2.點與線
 3.角
  ...
作者: yichun
觀看次數: 14202
討論: 0
加入: 2010-04-22
10:44