English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > 不會算 ( 乘方及指數律)
[(-4)的2次方X(-3)的二次方 減 (-5)X4+6]X(-5)這題怎算我不會,教一下,謝謝!!
Reply