English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > 國一數學

若 1=3 則 4 = 100, 試證之

4=1+1+1+1

  =3+3+3+3

  =12

  =36

  =32+4

  =32*3+4

  =100

2的路人甲
太棒了
超利害的
 
 
 
 
 

4=1+1+1+1

  =3+3+3+3

  =12

  =36

  =32+4

  =32*3+4

  =100

 
 
證題過程中  , 若有引用 已知 , 所學 過  的  性質 定律  定理 , 附註 一下, 那就更完美了
 
 
 
 
超棒的
 
你有在思考   很好
 
超利害的
 
 
Reply