English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > 老師會結巴 ( 分數乘除)
老師會結巴呢!而且還有固定的詞語------
 
例如;[ok],[好!],[cough!]等等很小聲少許的好用語.
Reply