English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > 請問一下~ ( 1-1乘法公式)
老師 :再例題一裡面的
79² -21² 
=(79+21)X(79-21)
  ↑怎來的
這是公式!
 
a² x b² = (a+b) x (a-b)
 
所以 79² -21²  代入公式
 
就等於 (79+21)X(79-21)
 
Do you understand ??        就這樣!
訂正錯誤 :
 
公式是 >>   a² - b² = (a+b) x (a-b)
 
 嗯
謝謝柳丁丁兒....
Reply