English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > I don not know ( 人類的遺傳)
要怎模算是血型,算式是什麼
你有打錯字...
有點看不懂你要問什麼,
你指的是要怎麼算血型嗎˙˙?

Reply