English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login

Discussion > 練習題4~ ( 壓力與浮力─浮力)
練習題4我不太懂老師ㄉ講法耶...
請問有比較好理解ㄉ講法ㄇ...?
((個人頭腦比較不靈光匠....
Reply