English | 中文 | 简体
首頁 | 線上Q&A | 註冊 | 登入
上傳無講解的投影片步驟如下:

講解標題
 1.Slide 1
 2.Slide 2
 3.Slide 3
  ...

作者: WANG
觀看次數: 1340
討論: 1
上傳時間: 2008-05-09
00:00
講解標題
 1.The Blue Laser Diode
 2.Content
 3.Introduction
  ...
作者: 屠嫚琳
觀看次數: 1550
討論: 0
上傳時間: 2008-06-17
00:00
講解標題
 1.第三章 水質優養與藻類指標
 2.前言
 3.台灣地區湖泊優養化之特性
  ...
作者: 王瑋龍
觀看次數: 1692
討論: 0
上傳時間: 2008-05-12
00:00
講解標題
 1.藻類與水異味
 2.前言 (1)
 3.前言 (2)
  ...
作者: 王瑋龍
觀看次數: 1121
討論: 0
上傳時間: 2008-05-12
00:00
講解標題
 1.基因複製
 2.大綱
 3.生命科學的中心教條
  ...
作者: ken Chuian-Fu
觀看次數: 2268
討論: 0
上傳時間: 2008-05-29
00:00
講解標題
 1.alternate stable state
 2.5.18
 3.topic21
  ...
作者: 良展
觀看次數: 1215
討論: 0
上傳時間: 2008-05-15
0:20:50
講解標題
 1.fig 5.15
 2.fig 5.17
 3.topic3
  ...
作者: 良展
觀看次數: 1367
討論: 0
上傳時間: 2008-05-15
0:06:51
講解標題
 1.開頭
 2.潮汐
 3.大小潮
  ...
作者: 曾鵬霖
觀看次數: 1616
討論: 0
上傳時間: 2008-05-15
0:48:12
講解標題
 1.coverage and definitions
 2.environment conditions
 3.四種棲地
  ...
作者: 良展
觀看次數: 1484
討論: 0
上傳時間: 2008-05-15
0:15:19
講解標題
 1.Slide 1
 2.教學範例
 3.知識數位化與建檔、分享
  ...
作者: Te-Chou Su
觀看次數: 993
討論: 0
上傳時間: 2008-05-16
00:00