English | 中文 | 简体
首頁 | 線上Q&A | 註冊 | 登入
揚績國中數學
標題
1.82-3-4-4 樞紐定理
2.159 重點整理
3.160-10T
...
作者: Action Chen
觀看次數: 1086
討論: 0
上傳時間: 2012-05-23
34:41
標題
1.82-3-4-3 三角形的邊與角關係03
2.158-7T
3.158-7S
...
作者: Action Chen
觀看次數: 744
討論: 0
上傳時間: 2012-05-23
25:39
標題
1.82-3-4-2 三角形的邊與角關係02
2.155 重點整理01
3.155 重點整理02
...
作者: Action Chen
觀看次數: 702
討論: 0
上傳時間: 2012-05-22
47:59
標題
1.82-3-4-1 三角形的邊與角關係
2.154 重點整理
3.154-1T
...
作者: Action Chen
觀看次數: 699
討論: 0
上傳時間: 2012-05-22
22:45
標題
1.Cola 個別指導20120505
2.01
3.02
...
作者: Action Chen
觀看次數: 1989
討論: 0
上傳時間: 2012-05-05
46:56
標題
1.82-3-3-2 平分線段與中垂線作圖
2.145-線段平分
3.145-中垂線作圖
...
作者: Action Chen
觀看次數: 721
討論: 0
上傳時間: 2012-04-29
1:34:25
標題
1.82-3-3-1 角平分線與作圖
2.143-角的平分
3.143-作圖
...
作者: Action Chen
觀看次數: 578
討論: 0
上傳時間: 2012-04-27
33:57
標題
1.82-3-2-3 不全等的性質
2.138-SSA
3.138-AAA
...
作者: Action Chen
觀看次數: 559
討論: 0
上傳時間: 2012-04-27
30:12
標題
1.82-3-2-2E 三角形的全等性質
2.134-3T
3.134-3S
...
作者: Action Chen
觀看次數: 783
討論: 0
上傳時間: 2012-04-27
45:52
標題
1.82-3-2-2 三角形的全等性質
2.SSS
3.SAS
...
作者: Action Chen
觀看次數: 637
討論: 0
上傳時間: 2012-04-26
28:42
Prev12345678910Next Go: / 23