English | 中文 | 简体
Home | Online Q&A | Sign up | Login
國中數學第二冊 (94部編版)   cc Media
 

標題
 1.函數與圖形
 2.常數函數
 3.一次函數
  ...

Author: Te-Chou Su
Views: 34945
Discussion: 2
Uploaded: 2008-06-17
08:34
標題
 1.認識座標
 2.點的座標
 3.標出座標的位置
  ...
Author: Te-Chou Su
Views: 21029
Discussion: 10
Uploaded: 2008-06-17
11:48
標題
 1.函數的定義
 2.定義的練習
Author: Te-Chou Su
Views: 33357
Discussion: 5
Uploaded: 2008-06-17
03:15
標題
 1.聯立方程式
 2.代入消去法
 3.加減消去法
  ...
Author: Te-Chou Su
Views: 21868
Discussion: 9
Uploaded: 2008-06-17
11:11
 

標題
 1.二元一次方程式
 2.二元一次式
 3.化減二元一次式
  ...

Author: Te-Chou Su
Views: 25441
Discussion: 0
Uploaded: 2008-06-17
09:37
標題
 1.正比
 2.應用練習
 3.運算練習
  ...
Author: Te-Chou Su
Views: 29652
Discussion: 2
Uploaded: 2008-06-17
10:09
標題
 1.活用題 (1)
 2.綜合題 (2)
 3.綜合題 (3)
Author: Te-Chou Su
Views: 19245
Discussion: 14
Uploaded: 2008-06-17
04:47
標題
 1.一元一次不等式
 2.不等號與不等式
 3.不等式的性質 (四則運算)
  ...
Author: Te-Chou Su
Views: 27588
Discussion: 3
Uploaded: 2008-06-17
24:39
標題
 1.比例式
 2.運算練習
 3.應用練習
  ...
Author: Te-Chou Su
Views: 16582
Discussion: 0
Uploaded: 2008-06-17
14:51
EX: 美國大聯盟紐約洋基隊以 6:2 大勝芝加哥紅襪隊 ... ...
Author: Te-Chou Su
Views: 28150
Discussion: 2
Uploaded: 2008-06-17
12:15